Formularz kontaktowy


Rezygnacja z udziału w promocji
Strona wyświetla się nieprawidłowo
Nie mogę założyć profilu
Nie mogę założyć konta w Banku Zachodnim WBK
Inny temat

Organizatorem działań promocyjnych składających się z:

oraz fundatorem Premii pieniężnej w Akcji oraz nagród rzeczowych w Konkursie jest Agora Performance, której właścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486.

Organizatorem promocji "Konto z kartą procentuje" jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł. Do obu promocji możesz przystąpić do 15 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie na Koncie Godnym Polecenia jest zmienne, podane w skali roku i nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegóły oferty Banku Zachodniego WBK, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku, na bzwbk.pl oraz pod numerem Infolinii 1 9999 - opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 07.12.2016 r.

Oferta w promocji "Konto Godne Polecenia z premią 120 zł" skierowana jest do nowych klientów, którzy nie posiadali konta osobistego prowadzonego w złotych polskich w Banku Zachodnim WBK od 5 grudnia włącznie do momentu otwarcia rachunku w ramach Akcji".